fbpx
Gyors linkek

Mazda
Schneider Autóház

Mazda CX-60 Takumi e-Skyactiv D 254hpSoul Crystal Red

Facebook
Twitter
LinkedIn

Felszereltség

Dom­bo­rú utas­ol­da­li tü­kör, Au­to­ma­ti­kus aj­tó­zár, Tetőléc, Par­ko­ló­ra­dar elöl/há­tul, Hát­só ab­lak­tör­lő mo­só­val, Sötétített üvegek, Elekt­ro­mos nap­fény­te­tő, nap­ell­len­ző­vel, Köd­zá­ró fény, Adap­tív LED fény­szó­rók, Dup­la szö­gű tü­kör a ve­ze­tő ol­da­lon, Au­to­ma­ti­ku­san sö­té­te­dő kül­ső vissza­pil­lan­tó tü­kör, Alvázvédelem, Kül­ső tü­kör me­mó­ria, In­tel­li­gens kulcs nél­kü­li nyi­tá­si rend­szer, Sza­ka­szol­ha­tó ab­lak­tör­lő, eső­ér­zé­ke­lő­vel, Au­to­ma­ti­ku­san be­haj­ló kül­ső tük­rök, Har­ma­dik fék­lám­pa, LED, Szín­re fújt tü­kör­ház, LED fény­szó­ró au­to­ma­ti­kus ál­lí­tás­sal, Fe­ke­té­re fé­nye­zett hű­tő­rács, króm szárny mo­tí­vum­mal, Elektromos ajtózár, Ab­lak­tör­lő jég­te­le­ní­tő, Egy­érin­té­ses irány­jel­ző, Tü­kör­be épí­tett irány­jel­ző, Kéz nél­kül nyit­ha­tó elekt­ro­mos cso­mag­tér­aj­tó, Mul­ti­funk­ci­ós kor­mány­ke­rék, Nap­szem­üveg­tar­tó, Mű­szer­fal, vál­tó­gyű­rű, fé­nyes, Kü­lön­ál­ló fej­tám­la ol­dalt, há­tul, Láb­tér­vi­lá­gí­tás elöl, Sze­mély­re szab­ha­tó be­ál­lí­tá­sok, Kü­lön­ál­ló fej­tám­la kö­zé­pen, há­tul, Ke­ret nél­kü­li, au­to­ma­ti­ku­san sö­té­te­dő bel­ső vissza­pil­lan­tó tü­kör, Mo­tor­in­dí­tó gomb gyű­rű, fé­nyes, Gye­rek­ülés rög­zí­té­si pont alul, Elekt­ro­mo­san ál­lít­ha­tó kor­mány­ke­rék, Kor­mány mö­göt­ti vál­tó­fü­lek (csak AT), Egy­érin­té­ses elekt­ro­mos ab­la­kok, Fog­lalt­ság fi­gye­lő rend­szer, utas­ol­dal, Mi-Drive ve­ze­té­si mód vá­lasz­tó, Bel­ső vi­lá­gí­tás, spot lám­pák­kal, elöl LED, Bel­ső aj­tó­ki­lin­csek fé­nyes szín­ben elöl és há­tul, Elekt­ro­mos aj­tó­zár kap­cso­ló a ve­ze­tő ol­da­lán, Ala­csony üzem­anyag­szint­re fi­gyel­mez­te­tő lám­pa, Kül­ső hő­mér­sék­let-mérő fagy­jel­ző­vel, Kö­zép­ső kar­tá­masz há­tul, po­hár­tar­tó­val, Nap­el­len­ző, ve­ze­tő ol­da­lon tü­kör és jegy­tar­tó, Nap­el­len­ző, utas ol­da­lon tü­kör, Di­na­mi­kus me­net­sta­bi­li­zá­tor, Emel­ke­dőn el­in­du­lást se­gí­tő rend­szer (HHA), Biz­ton­sá­gi öv-elő­fe­szí­tők, Üt­kö­zés utá­ni üzem­anyag le­ál­lí­tó rend­szer, 360°-os ka­me­ra, át­lát­szó funk­ci­ó­val, Holt­tér­fi­gye­lő rend­szer, ke­reszt­irá­nyú for­ga­lom­fi­gye­lő­vel és ki­szál­lás se­géd­del, Adap­tív tem­po­mat (MRCC, iACC), ESS – vész­meg­ál­lás jel­ző rend­szer, Ke­rék­nyo­más el­le­nör­ző rend­szer (TPMS), Na­vi­gá­ci­ós rend­szer, ABS, ASR, ESP, Indításgátló, Riasztó, Ká­bel nél­kü­li App­le Car­play és And­ro­id Auto, 12,3″-os ki­jel­ző a mű­szer­egy­ség­ben,

20 699 000Ft

Fedezze fel az egyedülálló japán designt. A Mazda CX-60 Takumi fehér nappabőrből, egyedi textilből és krómból készült részletekkel rendelkezik. Ebben a felszereltségben minden arra irányul, hogy a lehető legkényelmesebb és legkellemesebb környezetet teremtsük meg a vezetők és utasaik számára. Testreszabhatja az élményt a Vezetői Személyre Szabási Rendszer és a további kényelmi funkciók segítségével. 

Kérjen ajánlatot modellünkre:Mazda CX-60 Takumi e-Skyactiv D 254hp

További Mazda modellek

Ne maradjon le a legjobb ajánlatainkról!Iratkozzon fel hírlevelünkre és értesítjük aktuális ajánlatainkról, híreinkről.

Kapcsolat

Szerviz